42.347.053 dárců
39.137 dárců

Změna parkování v areálu IKEM v důsledku stavby (20.5.2020)

Vážení dárci, 
vážení návštěvníci IKEM,

dovolujeme si oznámit následující:

Od 1. 6. zahajujeme v IKEM největší investiční akci za poslední dvě desítky let. Dostavba IKEM začne rozšířením Energocentra, dále pak bude s časovým odstupem navazovat samotná strategická investice Vlády ČR – dostavba pavilonů G1 a G2.

Veškerá stavba, která bude trvat minimálně 152 týdnů se velmi citelně dotkne provozu IKEM. Zejména vjezdu do areálu a parkování. I když se budeme snažit minimalizovat dopady diskomfortu v rámci Vaší návštěvy IKEM, je nutné přiznat, že stavba realizovaná za plného provozu s sebou vždy přináší nutná omezení.

Proto bychom Vás chtěli požádat o co největší míru shovívavosti, respektování nastavených pravidel a využívání MHD v co nejvyšší míře při dopravě do institutu.

POZOR!
Od 1. 6. 2020 bude pro pacienty a návštěvníky omezen vjezd a parkování v areálu IKEM následovně:

1. do IKEM bude možné vjet pouze za předpokladu vyložení imobilního pacienta. Tento pacient bude vyložen u Urgentního příjmu a řidič auta bude muset ihned poté opustit areál IKEM, parkování zde již nebude možné ani pro držitele průkazu ZTP

2. ostatní pacienti nebudou moci do IKEM vjíždět

3. parkování pro pacienty a návštěvníky bude možné na vyhrazených a zpoplatněných místech před Rezidencí EMMY (viz přiložená mapa), platba za parkovné bude probíhat oproti parkovacímu lístku na hlavní vjezdové bráně IKEM

4. podmínky vyzvednutí imobilního pacienta budou totožná s jeho vyložením – vjezd bude umožněn pouze na nezbytně nutnou dobu naložení pacienta

Od 1. 6. bude také omezen průchod pacientů od/k autobusové zastávce „Institut klinické a experimentální medicíny“. K autobusové zastávce „IKEM“ se bude možné dostat průchodem bližším Rezidenci Emmy (viz přiložená mapa).

Děkujeme za pochopení a shovívavost.
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz