42.347.053 dárců
39.137 dárců

Jak pomoci?

Pokud se v současné době nemůžete z jakéhokoliv důvodu sami stát dárci krvetvorných buněk, můžete nás podpořit i jinak - spoluprací, věcným nebo finančním darem.

Pomozte nám šířit informace o důležitosti dárcovství krvetvorných buněk

  • distribucí letáků a plakátů, umístěním našeho loga na Vaše webové stránky
  • uspořádáním či spoluorganizací náborové akce na podporu dárcovství krvetvorných buněk 

Přispějte finančním darem

Registr hradí ze svého rozpočtu mnoho činností nezbytných pro nábor dárců, efektivní vyhledávání a správnou péči o dárce. Část těchto nákladů není hrazena zdravotními pojišťovnami, ani z rozpočtu nemocnice. 

Jak budou využity Vaše finanční dary?

  • K uhrazení nákladů spojených se vstupním vyšetřením dárce
    Vstupní vyšetření krve/slin, při kterém se testuje HLA - genetické znaky na povrchu bílých krvinek, podle kterých se hledá shoda mezi pacientem a dárcem. Toto vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.
  • K uhrazení nákladů na pořízení odběrových sad pro odběr DNA ze vzorku slin
    Vstupní vyšetření HLA znaků lze provést z DNA ze vzorku slin. Tyto sady odesíláme potenciálním dárcům, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou přijet na vyšetření do nejbližšího centra. Sada pro odběr stojí 100 - 350 Kč.
  • K uhrazení nákladů na výrobu a distribuci propagačních materiálů - informační a propagační letáky, plakáty, roll-up, samolepky, trička, propisky apod.

Přispějte věcným darem

Můžete nám nabídnout výrobu propagačních materiálů, reklamních předmětů či poskytnout spotřební materiál apod.

Vždy Vám rádi vystavíme darovací smlouvu.

Bankovní účet: 10006-42334041/0710
IBAN: CZ10 0710 0100 0600 4233 4041
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

V případě finanční podpory přímo na účet, prosím, kontaktujte pracovníky Registru, kteří Vám vyhotoví darovací smlouvu. 

Můžete také přispět přes dárcovskou platformu Donio Pomozte hledat dárce kostní dřeně | Donio 

Daňová uznatelnost darů
Fyzická osoba:
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.  

Právnická osoba: 
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000 Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plnění.

DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁS PODPORUJÍ

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz