42.347.053 dárců
39.137 dárců

Zajímavé odkazy

Spolupracující transplantační centra v ČR

Dospělí:
Ústav hematologie a krevní transfúze
web: www.uhkt.cz

FN Brno Bohunice
Interní hematoonkologická klinika
web: www.fnbrno.cz

Děti:
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol

web: www.fnmotol.cz/microsite-kdho/ 

Další TC:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení klinické hematologie 2. interní kliniky
web: www.fnhk.cz

Fakultní nemocnice Olomouc
Hemato-onkologická klinika
web: www.fnol.cz

Fakultní nemocnice Plzeň
Hematologicko – onkologické oddělení
www.hematologie-onkologie.cz

Fakultní nemocnice Ostrava

Klinika hematoonkologie

Klinika hematoonkologie FNO a LF OU | Fakultní nemocnice Ostrava

 

Užitečné odkazy

Fuck Cancer - projekt na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně 

Haima - Nadace pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby

Nadační fond Kapka naděje

Donor - sdružení na podporu dětských pacientů po transplantaci kostní dřeně 

Občanské sdružení Lymfom Help 

Sdružení pacientů s diagnózou CML 

Česká onkologická společnost ČLS JEP 

 

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz