42.112.609 dárců
38.784 dárců

Zdravotnická reforma od dubna 2012 – novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (23.4.2012)

S účinností od 1. 4. 2012 došlo k některým změnám zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Dle novely zákona došlo k  významné změně v § 35a Transplantace tkání a orgánů, podle které veškeré náklady s odběrem a vyšetřením  potenciálních dárců, nakládání s tkáněmi a orgány, dopravu žijícího či zemřelého dárce a náhradu cestovních nákladů hradí zdravotní pojišťovna dárce.

Co to tedy znamená v praxi?

  • Vyšetření dárců, konfirmační vyšetření i samotný odběr krvetvorných buněk se  tedy  budou účtovat přímo zdravotní pojišťovně dárce.
  • Dárce jako klient zdravotní pojišťovny má samozřejmě právo získat od své zdravotní  pojišťovny informace, které zdravotní služby mu uhradila a dostane souhrnný údaj o částce zaplacené za celý rok.

Za stávajících podmínek financování zdravotní péče se nejedná o přímou finanční zátěž pro dárce a neohrožuje ani kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.

Český registr dárců krvetvorných buněk s touto změnou nesouhlasí. V současné době probíhají jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami  se snahou prosadit změnu tohoto paragrafu do původního znění tzn., aby veškeré náklady byly nadále účtovány na příjemce = pacienta.

Děkujeme za Vaše laskavé pochopení a doufáme, že tato změna neovlivní Vaše rozhodnutí být evidován/a v našem registru.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz