41.977.752 dárců
38.674 dárců

Smuteční oznámení (24.3.2022)

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem bychom chtěli oznámit, že v pátek, 18.3. nás navždy opustila naše bývalá kolegyně, dlouholetá vedoucí Oddělení imunogenetiky a Českého registru dárců krvetvorných buněk, MUDr. Eva Ivašková, CSc. 

MUDr. Ivašková byla jednoznačně světovou kapacitou ve svém oboru. Svoji profesní dráhu začínala již jako studentka I. Lékařské fakulty UK, když na Československé Akademii Věd pracovala pod vedením Pavla Ivanyiho ve skupině prof. Milana Haška (tzv. Pražská imunogenetická škola). Po návratu ze stáže v Paříži u jednoho z objevitelů HLA systému, prof. Jeanna Dausseta, laureáta Nobelovy ceny, založila v ČR v roce 1974 první HLA laboratoř v Ústavu Experimentální chirurgie, později IKEM. HLA laboratoř pod jejím vedením zajišťovala vysoce kvalitní zázemí pro transplantační program orgánů, který se v IKEM rychle vyvíjel zejména v 90. letech minulého století. Zásadním způsobem se zasloužila i o založení prvního registru dárců kostní dřeně ve střední Evropě v roce 1991. Ten pak i po dlouhá léta vedla. Pečlivě sledovala rychlý vývoj v imunogenetice, což přispělo k tomu, že její oddělení v nelehkých 80. a 90. letech drželo krok s ostatními laboratořemi v západní Evropě a ve světě. Spolupracovala s HLA laboratořemi ve Vídni (W. Mayr), v Mnichově (E. Albert), Leidenu (J. van Rood), Los Angeles (P. Terasaki) atd. 

Čest její památce.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz