41.977.752 dárců
38.674 dárců

Chcete se stát dárcem kostní dřeně? Prosím čtěte! (9.12.2015)

Jak probíhá vstup do registru?

• Nejprve je nutné si PEČLIVĚ přečíst podmínky vstupu
a překážky, které brání registraci

• je dobré si pročíst způsoby odběru a možná rizika s tím spojená

• Domluvíte si termín vstupního vyšetření

•Během vstupního vyšetření si vyplníte dotazník o zdravotním stavu - dárce musí poskytnou všechny pravdivé informace
o svém zdravotním stavu!

•následuje odběr 2ml krve, ze které se vyšetří základní HLA znaky

•takto vyšetřené znaky jsou uložené do počítačové databáze, kde automaticky probíhá vyhledávání
•další podrobná vyšetření proběhnou až na základě předběžné shody tohoto vzorku s potenciálním příjemcem, čili odběr se nedělá do zásoby, ale až v případě potřeby
•evidence v registru dárců je do 55 let, z registru můžete kdykoliv vystoupit i dříve bez udání důvodu

Důležité je, aby dárce vstupoval po zralém uvážení s úmyslem
v registru setrvat. I když je možné kdykoliv z registru vystoupit
nebo svoje rozhodnutí darovat krvetvorné buňky odmítnout,
pro pacienta to znamená ztratit naději a kromě toho to znamená
i zbytečné finanční prostředky vynaložené na testování dárce
a jeho přípravu k odběru.

Sdílejte na sociálních sítích

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz