42.347.053 dárců
39.137 dárců

Hromadná registrace zájemců o vstup do registru

Při náboru nových zájemců o vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk spolupracujeme též se zaměstnavateli, sportovními kluby a spolky, či jinými organizacemi (dále jen „spolupracující organizace“). Ty mohou oslovit své zaměstnance nebo členy a umožnit jim, aby se (hromadně) zaregistrovali a podstoupili vstupní vyšetření pro účely registru.

Pokud u spolupracující organizace projeví zájem o vstup do registru 50 a více osob, naši pracovníci se dostaví přímo k Vám a na předem dohodnutém místě provedeme registraci všech zájemců a odběry pro vstupní vyšetření.

Pokud u jedné spolupracující organizace projeví zájem o vstup do registru méně než 50 osob, tato spolupracující organizace nám může na adresu darci@ikem.cz zaslat seznam zájemců s uvedením jejich jména, příjmení a telefonního čísla, případně e-mailového kontaktu. V takovém případě zájemce následně sami kontaktujeme a dohodneme se s nimi na provedení individuální registrace a odběrů pro vstupní vyšetření.

Pokud nám spolupracující organizace předá jakékoli osobní údaje zájemců, spoléháme na to, že (a) předané informace jsou správné a pravdivé, (b) zájemci souhlasili s předáním osobních údajů IKEM za účelem jejich registrace a vstupu do registru, a (c) zájemci měli k dispozici informaci o zpracování osobních údajů, která je volně dostupná na našich webových stránkách http://gdpr.ikem.cz. Ve vztahu k předaným osobním údajům je jak IKEM, tak spolupracující organizace v postavení samostatného a nezávislého správce osobních údajů a nijak neodpovídá za zpracování osobních údajů prováděné druhou stranou ani za plnění jejích povinností vůči subjektům údajů.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz