Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

39.571.270 dárců
36.314 dárců

Časté dotazy

Pokud zde nebo na dalších našich stránkách nenajdete odpověď na svůj dotaz, nebo není-li Vám něco jasné, kontaktujte nás prosím na emailu: darci@medicon.cz nebo na telefonních číslech uvedených v záložce Kontakty.

Děkujeme.

Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti s dárcovstvím krvetvorných buněk :

Mohu se nechat otestovat pro konkrétního pacienta?

Chápeme, že častou motivací zájmu o vstup do registru je příběh konkrétního člověka většinou z blízkého okruhu rodiny a známých. Není však v možnostech registru vyšetřit zájemce o darování pouze jednomu konkrétnímu příjemci. Posláním registru je nábor, registrace a vyhledávání dobrovolných anonymních nepříbuzných dárců, ochotných pomoci pacientovi kdekoliv na světě.

Výjimku tvoří vyšetření a odběry příbuzných dárců, které jsou vyžádány transplantačním centrem nebo zahraničním registrem. Jsou to případy ojedinělé a jedná se zejména o sourozence pacientů, kteří žijí daleko, a bylo by příliš komplikované, aby potenciální dárce cestoval na vyšetření a odběr do transplantačního centra v místě, kde je léčen pacient.

Musí mít dárce stejnou krevní skupinu jako pacient?

Ne, nemusí. I když je shoda v krevní skupině při transplantaci výhodou, rozhodující je shoda v HLA znacích (genetické znaky na povrchu bílých krvinek).

Liší se nějak darování zahraničnímu pacientovi od darování českému příjemci?

Pro dárce tato skutečnost neznamená žádný rozdíl. Proces přípravy a darování zůstává stejné.

Jestliže je nalezen v našem registru vhodný dárce pro zahraničního pacienta, musí registr zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr v ČR a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji transplantovány pacientovi.
Převoz krvetvorných buněk do zahraničí zajišťuje vyškolený kurýr, dárce nikam necestuje.

Veškerá předodběrová vyšetření i samotný odběr krvetvorných buněk na separátoru probíhá v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Odběr kostní dřeně je prováděn ve FN Motol.

Je nutné hlásit změny osobních údajů?

Ano, veškeré změny Vašich osobních údajů je nutné hlásit dárcovskému centru registru, které provede aktualizaci v databázi. Nenahlášením změn Vašich osobních údajů výrazně zkomplikujete Vaší dostupnost.

Můžu darovat opakovaně?

Po odběru krvetvorných buněk je dárce vyřazen z databáze registru. Dárce může být požádán o druhé darování, ale pouze pro stejného pacienta, kterému již krvetvorné buňky daroval.

Nejčastěji se jedná o dodatečný odběr dárcovských lymfocytů na separátoru a to již bez předchozí stimulace růstovým faktorem.

Výjimečně může být dárce požádán o opakovaný odběr plného štěpu (kostní dřeně nebo stimulovaných krvetvorných buněk), a to nejdříve 1 měsíc po prvním odběru.

Jiné podmínky platí pro příbuzenské darování krvetvorných buněk. Opakované darování pro rodinné příslušníky, pokud je nutné, je v praxi časté a záleží na postupech, které si určí transplantační centrum.

Mám nárok na pracovní volno a nějaké výhody spojené s odběrem krvetvorných buněk?

Rozhodnutí k darování krvetvorných buněk je věc dobrovolná a nedá se říci, že by byla jakýmkoliv způsobem pro dárce nebo jeho zaměstnavatele výhodná. Je potřeba obětovat svůj čas a i určité pohodlí v zájmu pacienta, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk. Naší snahou však je tuto nutnou zátěž dárci co nejvíce usnadnit.

  • Na veškerá vyšetření, která musí dárce před odběrem krvetvorných buněk podstoupit, má ze zákona nárok na placené volno.
  • V případě odběru krvetvorných buněk má dárce nárok na 96 hodin (tj. 4 pracovní dny) placeného volna a tato doba zpravidla stačí k tomu, aby se dárce po odběru zotavil.
  • Dále můžeme dárci po odběru poskytnout potvrzení o odběru k získání nároku na úlevu na daních.
  • V případě nalezení předběžné shody s pacientem je dárce zván na další vyšetření a jsou mu v plné výši hrazeny cestovní náklady. Chápeme, že i tyto aspekty jsou velmi důležité při rozhodování, zda tento proces podstoupit či ne. Velmi bychom si přáli, aby námi dostupná a přijatá opatření byla dostačující.
  • Některé zdravotní pojišťovny v ČR nabízejí různé výhody a balíčky služeb ve svých speciálních programech pro dárce krve a krvetvorných buněk. Informujte se, prosím, u své zdravotní pojišťovny. Registr dárci po odběru vystaví potvrzení pro jeho zdravotní pojišťovnu.

Mohu z registru vystoupit?

Ano, vystoupit z registru můžete kdykoliv, a to bez udání důvodů. Vaše rozhodnutí respektujeme a zůstává chráněno stejně, jako všechny Vaše identifikační údaje. Přesto doufáme, že většina dárců se zapisuje do databáze registru po rozsáhlé úvaze a své prvotní rozhodnutí změní jen z vážných důvodů.

Proč existují 2 registry?

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, vznikl v roce 1991. Český národní registr dárců dřeně má své působiště v Plzni a vznikl zhruba o 1 rok později. Obě pracoviště vzájemně spolupracují stejným způsobem jako se všemi ostatními registry na celém světě. Odběr krvetvorných buněk dárce podstupuje v Praze nebo v Plzni, dle sídla registru.

Dárce tedy může vstoupit do toho registru, který je bližší jeho bydlišti, a nezávisle na tom bude dostupný pro pacienty jak v České republice, tak v zahraničí.

Mohu se dozvědět výsledek transplantace pacienta, kterému jsem pomohl?

Darování krvetvorných buněk je v našem registru ve shodě s národním i mezinárodním doporučením anonymní.

Dárcům proto nesdělujeme informace o samotné transplantaci a jejím výsledku, ani žádné údaje o pacientovi. Je však povolen jeden anonymní písemný kontakt mezi pacientem a dárcem, předání zprostředkuje registr.

Rozumíme snaze získat informace o pacientovi, ale zachování anonymity chrání obě strany před možnou psychickou a citovou zátěží. Vaše rozhodnutí darovat krvetvorné buňky vždy dává naději zachránit lidský život.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz