Jak vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

38.538.996 donors
35.129 donors

How to register

Please make sure that you meet conditions of registration including the exclusion from donation conditions.

Please call +420 23605 5582 or e-mail darci@ikem.cz us for the appointment date

Blood drawing schedule:  from Monday to Friday 7:00 -10:00
- you can have your breakfast (fasting is not required)
- please bring your identity card or passport with you

Blood drawing takes place in IKEM, pavilon Z 4, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

After joining our registry, please make sure you inform us when changing your contact information – i.e. address, phone no., e-mail.

HOW TO GET TO THE REGISTRY

By public transportation: take Metro line C to the Kačerov station. Go upstairs. There are bus stops on the right side. Take the bus no. 138 from the middle stop. Get off at stop Ustav Materstvi.
Cross the road and enter the gate. Turn right and follow the road. You will see a large building (several blocks) of the Institute for the Clinical and Experimental Medicine. Turn left and take side path towards the forest. There is a low building Z4 at the back side of the hospital.

By car: From the highway (E50)– EXIT Jesenice. Drive about 3 km.
There is a big red sign in front of IKEM. Turn at the sign and pass through the gate (you will be asked where you are heading: Pavilon Z4 Český registr dárců krvetvoných buněk).
Take the fist turn on the right. There is a small car park in front of the building Z4.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz