42.347.053 donors
39.137 donors

Conditions of registration

You have to

  • be  18 – 40 years old  (stay in registry  until 55 years)
  • be  in good health condition – see the health questionnaire
  • weight  50 kilograms at least

When you join registry, you give a small sample of blood (or saliva) to be tissue typed. The results of your HLA (Human Leukocyte Antigen) are added to the registry and used to match you to searching patients.

Why to join registry?

Bone marrow transplant is a life-saving treatment for people with leukaemias, anaemias and many other life-threatening diseases. For the transplant to be successful, a suitable healthy donor’s stem cells or bone marrow are necessary.
The donor has to be a close genetic match. Only about 30%  of patients find a donor in their family so about 2/3 of patients depend on the registry to find an unrelated bone marrow donor or umbilical cord blood to save their life..
Even with a registry of millions, many patients cannot find a match. Donors with diverse racial or ethnic backgrounds are especially needed. 

When you join the registry, you make a commitment to:

  • Be listed on the registry until your 56th birthday, unless you ask to be removed or unless your health condition allows you to stay registered
  • Consider donating to any searching patient who matches you in all over the world
  • Keep us updated if your address changes, you have significant health changes or you change your mind about being a donor.  
  • Respond quickly if you are contacted as a potential match for a patient

You have the right to change your mind about being a donor at any time. Donating is always voluntary. If you decide you do not want to donate, let us know right away. That way we can continue the search for another donor without dangerous delays for the patient.

The probability of being found a suitable match is variable and unpredictable because of the diversity of HLA system in the population. Every person who joins the registry gives patients hope, and new patient searches begin every day. You may never be identified as a match for someone, or you might be one of a number of potential matches. But you may also be the only one on the register who can save a particular patient's life.

What happens after registration?

After your HLA type is entered in database it is matched with all patients for whom our registry is requested to search donor. If a preliminary search identifies you as a potential match for particular patient, you may be asked to come to the registry for verification typing. In that time new blood sample is drawn to confirm you are sufficient match with patient and your current health condition is checked together with infectious disease markers tests.
If you are confirmed as suitable match at the verification typing stage, Transplant centre can choose you for actual stem cell or bone marrow donation.

What is the donation process like?

Adult donors may be asked to donate in one of  these two ways:

Bone marrow donation is a surgical procedure in which liquid marrow is withdrawn from the back of the donor's pelvic bones using special, hollow needles. General anesthesia is usually used for this procedure, so donors feel no needle injections and no pain during marrow donation. Most donors feel some pain in their lower back for a few days afterwards.

Peripheral blood cell (PBSC) donation involves removing donor's blood through a sterile needle in one arm. The blood is passed through a machine that separates out the cells used in transplants. Then your  blood is returned through the other arm.

 

Zpracování osobních údajů

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze  k navázání kontaktu dárce s registrem.  Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.

Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.    

Úplnou informaci o zpracování osobních údajů naleznete na našich stránkách gdpr.ikem.cz