32.580.985 dárců
29.936 dárců

Jak pomoci?

Pokud se v současné době nemůžete z jakéhokoliv důvodu sami stát dárci krvetvorných buněk, můžete nás podpořit i jinak - spoluprací, věcným nebo finančním darem.

Pomozte nám šířit informace o důležitosti dárcovství krvetvorných buněk

  • distribucí letáků a plakátů, umístěním našeho loga na Vaše webové stránky
  • uspořádáním či spoluorganizací náborové akce na podporu dárcovství krvetvorných buněk 

Přispějte finančním darem

Registr hradí ze svého rozpočtu mnoho činností nezbytných pro nábor dárců, efektivní vyhledávání a správnou péči o dárce. Část těchto nákladů není hrazena zdravotními pojišťovnami, ani z rozpočtu nemocnice. 

Jak budou využity Vaše finanční dary?

  • K uhrazení nákladů spojených se vstupním vyšetřením dárce
    Vstupní vyšetření krve/slin, při kterém se testuje HLA - genetické znaky na povrchu bílých krvinek, podle kterých se hledá shoda mezi pacientem a dárcem. Toto vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou.
  • K uhrazení nákladů na pořízení odběrových sad pro odběr DNA ze vzorku slin
    Vstupní vyšetření HLA znaků lze provést z DNA ze vzorku slin. Tyto sady odesíláme potenciálním dárcům, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou přijet na vyšetření do nejbližšího centra. Sada pro odběr stojí cca 350 Kč.
  • K uhrazení nákladů na výrobu a distribuci propagačních materiálů - informační a propagační letáky, plakáty, roll-up, samolepky, trička, propisky apod.

Přispějte věcným darem

Můžete nám nabídnout výrobu propagačních materiálů, reklamních předmětů či poskytnout spotřební materiál apod.

Vždy Vám rádi vystavíme darovací smlouvu.

Bankovní účet: 10006-42334041/0710
IBAN: CZ10 0710 0100 0600 4233 4041
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

V případě finanční podpory přímo na účet, prosím, kontaktujte pracovníky Registru, kteří Vám vyhotoví darovací smlouvu.

Daňová uznatelnost darů
Fyzická osoba:
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.  

Právnická osoba: 
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000 Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných plnění.

DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁS PODPORUJÍ